?

Log in

No account? Create an account
18 травня в столиці - Мар'яна П'єцух [entries|archive|friends|userinfo]
Мар'яна П'єцух

[ website | Фотоальбом ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

18 травня в столиці [May. 18th, 2013|05:38 pm]
Мар'яна П'єцух
[Tags|, , , ]

Хлопців привезли в Київ окультуритися на мітинг. Але ті не просікли тему. Бо ж думали, то буде, як в них у селі: що за культурне міропріятіє без драки?\mityng
linkReply

Comments:
[User Picture]From: jarkokozak
2013-05-18 03:18 pm (UTC)
бидло в спортивному костюмі з написом "арсенал" явно з середовища арсеналівських "шавок"
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: none_smilodon
2013-05-18 04:32 pm (UTC)
балоном в пику і ботом в печінку. які проблеми? це ж явні тєрпіли.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dom3d
2013-05-18 06:21 pm (UTC)
Собрали каких то дебилов с села.
(Reply) (Thread)